drogaibezpieczenstwo.org.pl Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo

drogaibezpieczenstwo.org.pl
Title: Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo
Keywords: stowarzyszenie, droga, bezpieczenstwo
Description: Du?a liczba wypadków drogowych w Polsce, a co za tym idzie tak?e du?a liczba ofiar sta?a si? powodem, dla którego w 1998r. w Poznaniu powsta?o Stowarzyszenie
drogaibezpieczenstwo.org.pl is ranked 16163255 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,466. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. drogaibezpieczenstwo.org.pl has 43% seo score.

drogaibezpieczenstwo.org.pl Information

Website / Domain: drogaibezpieczenstwo.org.pl
Website IP Address: 77.55.97.82
Domain DNS Server: ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

drogaibezpieczenstwo.org.pl Rank

Alexa Rank: 16163255
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

drogaibezpieczenstwo.org.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,466
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue $613
Yearly Revenue: $7,466
Daily Unique Visitors 1,882
Monthly Unique Visitors: 56,460
Yearly Unique Visitors: 686,930

drogaibezpieczenstwo.org.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 15:00:22 GMT
Server Apache/2

drogaibezpieczenstwo.org.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
stowarzyszenie 6 0.68%
droga 14 0.57%
bezpieczenstwo 1 0.11%

drogaibezpieczenstwo.org.pl Traffic Sources Chart

drogaibezpieczenstwo.org.pl Similar Website

Domain Site Title
tradetransfinance.eu Trade Trans Finance - Profesjonalizm, Bezpieczeństwo i Zaufanie - Home
mobilis.pl Mobilis group - komfort i bezpieczeństwo codziennych podró?y
pcrisk.pl Usuwanie spyware i wirusów. Instrukcje usuwania. Bezpieczeństwo PC
wimed.pl WIMED - Znaki drogowe, Oznakowanie i bezpieczeństwo na drogach
bezpieczenstwo-zywnosci.pl Bezpieczeństwo ?ywno?ci, suplementy diety i zdrowe ?ywienie
sep.edu.pl Stowarzyszenie u Erazma i Pankracego
bistuszowa.info Bistuszowa – Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian
brzeziny.org.pl Stowarzyszenie Przyjació? Brzezin i Podwola
kspoiw.com.pl Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
polskiewynalazki.pl Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

drogaibezpieczenstwo.org.pl Alexa Rank History Chart

drogaibezpieczenstwo.org.pl aleax

drogaibezpieczenstwo.org.pl Html To Plain Text

Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo Podaje si? do publicznej wiadomo?ci ,?e na podstawie Uchwa?y nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Cz?onków Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ? Droga i Bezpieczeństwo ” z dnia 25 kwietnia 2016 roku wszcz?ta zosta?a likwidacja Stowarzyszenia ?Droga i Bezpieczeństwo”, z siedzib? w Poznaniu ul. Romana Maya 1 , 61-371 Poznań) , KRS nr 0000062320 Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony zosta? Ryszard Fon?ychowski Likwidator Ryszard Fon?ychowski Tel. 602 349 215 Wytworzy? i opublikowa?: Ryszard Fon?ychowski, 07 maja 2016 Przejd? do serwisu przystosowanego dla osób niepe?nosprawnych Strona g?ówna O stowarzyszeniu Statut i sprawozdania Cele Dzia?alno?? Aktualno?ci Wspó?praca Galeria Zaproszenia Symulacje Kontakt BLOG Jeste?my OPP Przeka? na nasze dzia?ania statutowe ! % ..... KRS 0000062320 Nasze programy Pomoc ofiarom wypadków drogowych Program "Ko?nierz standardem - ..."O?rodek Szkolenia Medycznych RatowniWiedza i umiej?tno?ci poparte mini zesPomoc jednostkom medycznego ratownictwa Pomoc indywidualnym osobom Dzia?ania edukacyjno-prewencyjne Leki i narkotyki zagro?eniem dla porz?Dzia?ania ( beznak?adowe i niskonak?aIV edycja akcji "Wypadki na drogach - poIII edycja akcji "Wypadki na drogach -II edycja akcji Wypadki na drogach - poI edycja akcji Przypnij dusz? do cia?aCzo?g na szynachJak bezpiecznie je?dzi? po szwedzkich Wypi?e? i kierowa?e?? To jeste? przZdejmij nog? z gazuProgram pomocy ofiarom wypadków drogowyZ odblaskiem ?yje si? d?u?ejStop pijanym rowerzystomKonferencje i sympozjaAkcje i przedsi?wzi?cia Og?oszenie o likwidacji Stowarzyszenia Podaje si? do publicznej wiadomo?ci ,?e na podstawie Uchwa?y nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Cz?onków Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ? Droga i Bezpieczeństwo ” z dnia 25 kwietnia 2016 roku wszcz?ta zosta?a likwidacja Stowarzyszenia ?Droga i Bezpieczeństwo”, z siedzib? w Poznaniu ul. Romana Maya 1 , 61-371 Poznań) , KRS nr 0000062320 Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony zosta? Ryszard Fon?ychowski Likwidator Ryszard Fon?ychowski Tel. 602 349 215 Wytworzy? i opublikowa?: Ryszard Fon?ychowski, 07 maja 2016 _____________________________________________________________________ Dzi?kujemy uprzejmie za wsparcie wszystkim osobom, które 1% rozliczenia podatkowego postanowi?y przeznaczy? na poparcie dzia?ań dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. _____________________________________________________________________ ?Rowerowo – modnie, zdrowo i wygodnie” W okresie od wrze?nia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. realizowany by? program po?wi?cony rowerzystom. By?y to dzia?ania zwi?zane z rozstrzygni?ciem na rzecz naszego Stowarzyszenia konkursu na dzia?ania charytatywne, zorganizowanego przez Firm? AQUANET S.A. z siedzib? w Poznaniu. W ramach projektu propagowali?my ?rowerowy” tryb ?ycia mieszkańców Poznania i okolic. Uruchomione zosta?o internetowe forum rowerowe, gdzie oprócz kontaktów z odbiorcami, zawarte s? ciekawe materia?y i zak?adki tematyczne, zwi?zane z poruszaniem si? rowerem po mie?cie, nowinki, porady, informacje od lokalnych samorz?dów w temacie, oraz wiele innych komunikatów. Rozdawane by?y rowerzystom certyfikowane alkotesty i kamizelki odblaskowe. W miesi?cu pa?dzierniku zorganizowany zosta? rajd rowerowy propaguj?cy has?o konkursu. Pomimo zakończenia projektu zapraszamy na ci?gle aktywne Forum dla rowerzystów Wnioski i postulaty zwi?zane z projektem. wizytówka Firmy AQUANET, partnera projektu _____________________________________________________________________ ?Chc? by? trze?wym kierowc?” Stowarzyszenie realizowa?o w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2015 roku zadanie publiczne pod nazw?: Program psychokorekcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazd? w stanie nietrze?wo?ci " Chc? by? trze?wym kierowc?". Projekt realizowany by? w formie wsparcia przez Urz?d Miasta Poznania, Wydzia? Zdrowia i Spraw Spo?ecznych. Za?o?eniem programu by?a zmiana postaw i przekonań kierowców, których naganne zachowania w temacie kierowania pojazdem po spo?yciu alkoholu doprowadzi?y do konfliktu z prawem. Wi?cej szczegó?ów w poni?szych linkach: Komunikat prasowy Materia? podsumowuj?cy realizacj? programu _____________________________________________________________________ "Trze?wy kierowca" Stowarzyszenie realizowa?o w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2015 roku zadanie publiczne pod nazw? : Edukacja spo?eczna na rzecz przeciwdzia?ania nietrze?wo?ci na drodze ” "Trze?wy kierowca". Projekt wykonano w formie wsparcia przez Urz?d Miasta Poznania, Wydzia? Zdrowia i Spraw Spo?ecznych. Zadanie przeprowadzono w formie kampanii spo?ecznej na terenie miasta Poznania, skierowanej zarówno do ogó?u spo?eczeństwa, jak i do wybranych adresatów, stanowi?cych grupy wysokiego ryzyka w ramach poj?cia bezpieczeństwa na drogach w kontek?cie spo?ywania alkoholu. Zapraszamy do zapoznania si? z podsumowaniem projektu. Wi?cej szczegó?ów w poni?szych linkach: Komunikat prasowy Materia? podsumowuj?cy realizacj? zadania _____________________________________________________________________ "Alkotest przeciw tragedii" W dniach 2-3 wrze?nia 2015r. odby? si? Konwent Marsza?ków Województw RP we Wroc?awiu. Prezes naszego stowarzyszenia Ryszard Fon?ychowski wyg?osi? projekt programu "Alkotest przeciw tragedii". Projekt spotka? si? ze zrozumieniem i poparciem zgromadzonego gremium, gdy? Marsza?kowie pe?ni? tak?e funkcje Przewodnicz?cych Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Podniesiono postulat w??czenia si? pozosta?ych regionów naszego kraju w analogiczne akcje. Posiadamy osobist? rekomendacj? Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Wo?niaka oraz Pani senator RP Jadwigi Rotnickiej. Kolejnym etapem naszego programu by?a konferencja w WORD w Poznaniu odbyta dnia 16 wrze?nia, z udzia?em v-ce marsza?ka województwa pana Wojciecha Jankowiaka, pani Senator Rotnickiej oraz w obecno?ci dyrektorów WORD-ów z Pi?y, Poznania, Kalisza, Konina oraz Leszna. Na konferencji, dzi?ki wsparciu pana Daniela Marciniaka z firmy Test&Drive, przekazano nieodp?atnie 10tys. alkotestów dla naj?wie?szych adeptów kierownicy. Inspiratorem, koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie. Droga i Bezpieczeństwo. Celem kampanii jest u?wiadomienie "?wie?o upieczonym" kierowcom powagi problemu kierowania po spo?yciu alkoholu, oraz danie szansy sprawdzenia swej trze?wo?ci przy pomocy alkotestu. _____________________________________________________________________ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> V edycja akcji "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" Informujemy, ?e w kwietniu 2015 r. V jubileuszowa edycja naszej akcji ogólnopolskiej w szko?ach dobieg?a końca. Tematem przewodnim tegorocznej edycji by?a - widoczno?? w ruchu drogowym. Zaprosili?my szko?y podstawowe, gimnazja, szko?y ponadgimnazjalne, wychowawców, nauczycieli i uczniów w ca?ym kraju do w??czenia si? w dzia?ania w ramach programu. V edycja otrzyma?a nast?puj?ce patronaty honorowe: - Ministra Edukacji Narodowej, - Rzecznika Praw Dziecka, - Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, - Komendanta G?ównego Policji, - Parlamentarnego Zespo?u ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat medialny: - Auto ?wiat - Portal Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna droga do szko?y" Przeprowadzony zosta? konkurs dla uczestników. Jury nagrodzi?o i wyró?ni?o najlepszych uczestników w czterech kategoriach. Spis laureatów podano poni?ej. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom akcji za udzia?. Laureatom gratulujemy ! Partnerem wspieraj?cym V edycj? akcji by?a Firma LeasePlan Fleet Management ( Polska ) sp.z o.o. LIST PANI MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Raport podsumowuj?cy V edycj? List do nauczycieli od organizatora plakat program harmonogram regulamin uczestnictwa informacje nt konkursu dla uczniów wybrane statystyki dot. wypadków drogowych widoczno?? na drodze - wybrane zagadnienia widoczno?? na drodze - wybrane zagadnienia, c.d. ankieta Laureaci, kategoria Uczeń Laureaci, kategoria Uczeń, Krótki Utwór Literacki Laureaci, kategoria Nauczyciel Laureaci, kategoria Szko?a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Powstrzymaj pijanego kierowc?" Nasze Stowarzyszenie zrealizowa?o w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Urz?d Miasta Poznania, Wydzia? Zdrowia i Spraw Spo?ecznych, szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie przeciwdzia?ania nietrze?wo?ci na drodze. Zadanie by?o wspólfinansowane ze ?rodków otrzymanych od Zleceniodawcy. Projekt zak?ada? dzia?ania na rzecz m?odych ludzi, przysz?ych kierowców, którzy w jego ramach otrzymuj? dodatkow? wiedz? z zakresu konsekwencji prowadzenia pojazdu po spo?yciu alkoholu. Jego celem by?o przekazanie informacji i uzmys?owienie za pomoc? prezentacji, dyskusji i u?ycia symulatorów upo?ledzenia zmys?ów tematu zagro?eń i konsekwencji prowadzenia pojazdu w stanie nietrze?wo?ci, w efekcie podwy?szenie ?wiadomo?ci pocz?tkuj?cych kierowców .Uczestnicy otrzymali drukowane materia?y , u?atwiaj?ce zrozumienie problemu i ukazuj?ce jego konsekwencje prawne, rodzinne i spo?eczne. Przedsi?wzi?cie zak?ada?o równie? przygotowanie kadry instruktorskiej do kontynuacji tematu przez zaanga?owanie w trakcie szkoleń, oraz przekazanie materia?ów do dalszej pracy z przysz?ymi kursantami w OSK. Projekt by? realizowany w miesi?cach: listopadzie i grudniu 2014 roku, w wybranych OSK na terenie miasta Poznania. ___________________________________________________________________________ "Leki i narkotyki zagro?eniem dla porz?dku publicznego na przyk?adzie ruchu drogowego." -nowy innowacyjny program Stowarzyszenia, wdra?any od 2013 roku. G?ównymi formami realizacji s?: prelekcje, wyk?ady, prezentacje, dyskusje w aresztach ?ledczych, zak?adach karnych, dla instuktorów OSK, w szko?ach i uczelniach, dla pracowników firm. Program porusza zaro?enia spo?eczne i indywidualne wywo?ane za?ywaniem substancji psychoaktywnych. Jego uzupe?nieniem s? przekazy telewizyjne (ró?ne stacje), w których u?wiadamiamy rang? zagro?eń zwi?zanych z za?ywaniem narkotyków. wi?cej informacji >> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Aktualno?ci: dodano: 2016-02-26 Udzia? w konferencji NIK dodano: 2016-02-25 Opinia dla MIiB dodano: 2016-02-19 ?wiatowy Dzień Pami?ci o Ofiarach Wypadków Drogowych dodano: 2015-11-09 Konkurs Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dodano: 2015-10-23 Rajd rowerowy nad poznańsk? Malt? w ramach programu ?Rowerowo – modnie, zdrowo i wygodnie” dodano: 2015-09-16 Kampania spo?eczna "Alkotest przeciwko tragedii" dodano: 2015-08-07 Rozpocz?cie realizacji zadania publicznego, pt.: "Chc? by? trze?wym kierowc?" dodano: 2015-07-08 Rozpocz?cie realizacji zadania publicznego: Edukacja spo?eczna na rzecz przeciwdzia?ania nietrze?wo?ci na drodze dodano: 2015-06-09 List spo?eczno?ci mi?dzynarodowej do Prezydenta Komisji Europejskiej w temacie powa?nych obra?eń w wypadkach drogowych dodano: 2015-05-14 "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" w?ród najlepszych projektów CSR archiwum Alkotest zamiast problemów - indywidualnie oraz dla instytucji i firm Wa?ne na codzień Technika jazdy noc?Wzajemne b??dy kierowców i rowerzyst?Kierowca – rowerzysta/ kary za wykroczJeszcze o burzach i piorunachPrzed nami letnie weekendyHolowanie samochoduAgresja za kierownic?Skurcz podczas jazdyJak pomóc na miejscu wypadku.Grad, wiatr i pioruny na drodze archiwum Informacje Surowsze kary dla nietrze?wych kierowc?Konferencje naukowe WSB w GliwicachEuropejski konkurs PRAISE Awards 2015 otStowarzyszenie na temat form egzaminowanBezpieczne dziecko "do i ze szko?y"Najbardziej tragiczna majówka od lat. CKiedy nale?y u?o?y? osob? w pozycji2-gi ?wiatowy Tydzień BRD, Europejski" Do reflekcji..."Poradnik dla NGO archiwum Artyku?y Procesy starzenia si? a sprawno?? psychomotoryczna kierowcy...Problem alkoholowy w?ród kierowców - jak go ograniczy??...Zamiast dróg powstaje wi?cej dziur!...Bezpieczeństwo na europejskim poziomie...Zimowa garderoba kierowcy...Jak walczy? z pijanymi kierowcami?...Zag?ówek ustaw w?a?ciwie...Zderzenie to skok z trzeciego pi?tra... archiwum E1.PL - strony internetowe Strona g?ówna O stowarzyszeniu Statut i sprawozdania Cele Dzia?alno?? Aktualno?ci Wspó?praca Galeria Zaproszenia Symulacje Kontakt BLOG office@drogaibezpieczenstwo.pl Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? tego stanu rzeczy. [Zamknij]

drogaibezpieczenstwo.org.pl Whois

Domain Name: DROGAIBEZPIECZENSTWO.ORG.PL